Historia ZHP


Wszystko zaczęło się w głowie jednego człowieka. Robert Baden-Powell był oficerem warmii brytyjskiej. W jego głowie narodził się pomysł, który dał początekwielkiemu ruchowi skautowemu skupiającego obecnie wielu ludzi na całym świecie. 

W 1907 rokuBaden-Powell zorganizował pierwszy obóz dla chłopców na wyspie Brownsea. Obózten uważany jest za wydarzenie rozpoczynające cały ruch skautowy. Baden - Powelluczył na nim chłopców m. in. orientowania się w lesie, rąbania drewna, wiązaniasznurów, orientacji w terenie. Jak twierdził sam Lord jego celem było nauczeniechłopców "reguł przeżycia". Ten sam człowiek wydał rok późniejksiążkę "Scouting for boys" i rozpoczął wielki pochód skautów przezświat. Harcerstwo, bowiem błyskawicznie opanowało najpierw Anglię, a późniejcały świat!  

Pierwsze ideeharcerstwa zaczęły napływać do Polski już w 1909 roku. Przyjmowały jeorganizacje młodzieżowe takie jak "Sokół" i "Zarzewie". Rokpóźniej Andrzej Małkowski tłumaczy "Scouting for boys" na językpolski. Ciekawe są perypetie związane z tym tłumaczeniem. Małkowski, bowiemmiał je napisać za karę! Pierwsze myśli o książce nie były pochlebne. Cały czasociągał się z jej tłumaczeniem i przeczytaniem! Dopiero sąd zmusił go do tego.A co sądził o dziele Baden-Powella po jego przestudiowaniu? Był nimzachwycony....  

22 maja 1911roku Małkowski wydaje rozkaz o powołaniu pierwszych drużyn skautowych. Wpaździerniku tego samego roku ukazuje się pierwszy numer czasopisma"Skaut". Harcerstwo utożsamiało wtedy jedność i ciągłe istnienienarodu i państwa polskiego. Przykładem może być zlot w Birmingham w lipcu 1913roku, kiedy to organizacje skautowe trzech zaborów wystąpiły pod jednym,polskim sztandarem. Niestety historia nie pozwoliła harcerzom cieszyć się długopokojem. Zaledwie trzy lata po założeniu pierwszych polskich drużyn wybuchławojna. Wielu harcerzy wstąpiło do Legionów, wcielając w czyn idee, którereprezentowali. Wojna pochłonęła wiele ofiar, ale skauting w Polsce przetrwał.1-2 Listopada 1918 roku na zjeździe organizacji skautowych z terenów zaborów,powstaje zjednoczony ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO. Liczył wtedy ponad 33 tys.harcerek i harcerzy.  

W 1919 ZHPwstrząsnęła okropna wiadomość. 16 Stycznia w katastrofie morskiej w CieśninieMessyńskiej zginął Andrzej Małkowski. Wielka była to strata dla harcerzy iharcerek polskich, żyjących w dodatku w strachu przed nadchodzącymi konfliktamizbrojnymi. W 1920 roku harcerze czynnie pomagają w obronie ojczyzny przedbolszewikami i socjalizmem. Tuż przed nowym rokiem, 31 grudnia I Walny ZjazdZHP przyjął Statut, Prawo, i Przyrzeczenie harcerskie i wybrał władze ZHP.Bolszewicy przegrywają batalię w Polsce. Socjalizm przegrany na areniemilitarnej w Polsce w 1927 podejmuje walkę na arenie ideologicznej. Utworzonezostaje Czerwone Harcerstwo związane z młodzieżowym ruchem socjalistycznym.  

Harcerstwocoraz bardziej zaczyna służyć społeczeństwu. Groźba wojny odcisnęła swojepiętno na programach harcerskich. W 1938 roku powołane zostaje "PogotowieHarcerek". Harcerki odbywają szkolenie sanitarne, obrony przeciwlotniczej,łączności. Rok później, w maju 1939 roku powołane zostaje "PogotowieHarcerzy" w ramach, którego prowadzi się szkolenie harcerzy do służbpomocniczych wojska. We wrześniu wybucha wojna. Wojna, w której harcerze po razkolejny dowiedli Polakom jak oddani są dla ojczyzny. Biorą udział w obronieWarszawy, a do najśmielszych i jednocześnie najtragiczniejszych epizodównapaści niemieckiej należy zaliczyć bohaterską obronę wieży spadochronowej wKatowicach. Kiedy Niemcy wdarli się na wieżę, pozostałych przy życiu skautówzrzucili bez spadochronów.  

Po klęskachobrony Polski kierownictwo ZHP podejmuje decyzję o przejściu ZHP do konspiracjii przyjęciu kryptonimu "Szare szeregi". Naczelnikami Szarych Szeregówbyli m. in. hm. Florian Marciniak, hm. Stanisław Broniewski, hm. LeonMarszałek. Szare Szeregi miały swój wewnętrzny podział według wieku."Zawisza"(najmłodsi, 12-14 lat) - szkolenie harcerskie, pomoc w"małej dywersji", przygotowanie do służb pomocniczych "Bojoweszkoły"(15-17 lat) - mała dywersja, szkolenie do służb pomocniczych iwalki zbrojnej "Grupy Szturmowe"(od 18 lat) - walka zbrojna tzw.wielka dywersja Członkowie Szarych Szeregów organizowali m.in. malowaniesloganów (Polska Walczy, tylko świnie siedzą w kinie), niszczeniem przyjaznychNiemcom sklepów, miejsc publicznych (zadymianie kin, rzucanie w szyby sklepówfarbą), propagandą ( słynne odkręcanie niemieckiej tablicy na pomniku Kopernikaopisane w "Kamieniach na szaniec"), a także działaniami wojennymi ipartyzantką. Do najsłynniejszych "wybryków" harcerzy należy chybaodbicie Rudego (Akcja pod Arsenałem) 26 marca 1943 roku.  

W sierpniu1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Harcerskie oddziały "Zośka"i "Parasol" zliczamy do najdzielniejszych batalionów powstańczych.Kiedy wojna chyliła się ku końcowi, w 1945 roku Szare Szeregi zostająrozwiązane, a na terenach wyzwalanych ZHP powraca do jawnego życia.  

W 1947 rokuwchodzi w życie program Harcerskiej Służby Polski, zajmujący się głównie walkąz analfabetyzmem, odbudowa kraju itp. Jednak 15 maja 1950 roku ZHP przestajeistnieć, jako samodzielna organizacja. Zostaje wcielone do ZMP( ZwiązkuMłodzieży Polskiej), jako Organizacja Harcerska (OH ZMP). Zniesione zostałyprzy tym tradycyjne mundury, odznaki, stopnie, sprawności. Nawet zamiast krzyżawprowadzono kolorowy znaczek.  

W sierpniu1956 roku OH ZMP przekształca się w Organizację Harcerską Polski Ludowej.Natomiast w grudniu na Zjeździe Łódzkim ZHP zostaje reaktywowane. W latachosiemdziesiątych pojawiają się pierwsze silne glosy za odnową harcerstwa. 

W 1989 zostająuchwalone nowy Statut i tekst Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego. W 1995 rokuodbył się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu. Zaś w 1996 zostajemyprzyjęci do WOSM i WAGGGS.  

 

Kalendarium: 

1857. 22. II - W Anglii w Gilwell rodzi się baronROBERT BADEN-POWELL, późniejszy założyciel skautingu 

1898 Lilijka, znana dziś jako skautowa, stajesię odznaką dowodzonego przez BP oddziału 5 Pułku Dragonów Gwardii. 

1899 BP wydaje książkę „Aids to scouting”(czyli „Wskazówki do skautowania”). Scouting pochodził od słowa scout –zwiadowca (potrafiący przetrwać) 

1899-1900 Podczas trwającej ponad 7 miesięcyobronie miasta Mafeking w płd. Afryce, dowodzący obroną BP wykorzystał min. dosłużby wartowniczej i kurierskiej 12-14 letnich chłopców. 

1907 - BP organizuje pierwszy, eksperymentalnyobóz skautowy na wyspie Brownsea 

1908 - BP wydaje „Scouting for boys” (czyli“Skauting dla chłopców”), podręcznik zawierający podstawowe założeniaskautingu: kształtowanie charakteru i postawy młodych ludzi poprzez przygody,gry, sprawdzenie się i kontakt z przyrodą. 

1910  

- styczeń - ANDRZEJ MAŁKOWSKI spóźnia się naćwiczenia „Zarzewia” i jako karę otrzymuje do przetłumaczenia książkę „Scoutingfor boys”. Nie zgadza się na wykonanie kary i dopiero dyscyplina wojskowaskłania go do tej pracy. W czasie tłumaczenia zainteresowuje się tematykąskautingu. 

26 II – Cztery organizacje młodzieżowe:Zarzewie (przygotowującym młodzież do zbrojnej walki o niepodległość), Sokół Macierz(towarzystwo krzewienia kultury fizycznej), Eleuteri (wychowujące młodzieżzgodnie z kanonami katolickimi) i Eleusis (propagującej zasady abstynencji odalkoholu, tytoniu, kart oraz kobiet) na wspólnym posiedzeniu postanawiajązacząć tworzyć skauting pod egidą Sokoła. Rola ta przypada jednemu z członków –Andrzejowi Małkowskiemu 

1911 - Hymnem polskiego skautingu staje sięRota 

22 V – Powstają pierwsze drużyny skautowe: im.Tadeusza Kościuszki 

                                                                         im. Jana KarolaChodkiewicza 

                                                                         im. Emilii Plater (żeńska) 

                                                                         im. Szymona Moharta, 

oraz pierwsza Komenda Skautowa, na jejczele stanął Kazimierz Wyrzykowski.  

VII – Zostaje wydana książka „Skauting jakosystem wychowania młodzieży” (autorstwo BP, tłumaczenie AM) 

15 X – Wychodzi pierwszy nr dwutygodnika„Skaut” redagowanego przez AM. Na winiecie stał skaut z chorągwią z napisem„Czuwaj”, a na str. tytułowej był wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko conasze”. W środku był konkurs na polską odznakę skautową.  W drugim numerze „Skauta” zamieszczonoślubowanie i 9 punktów prawa (kładą one główny naciska na wierność, gotowość iposłuszeństwo). 

1912 - Rozwiązany zostaje konkurs czasopisma„Skaut” na odznakę harcerską. Projekt Krzyża ks. Kazimierza Lutosławskiegozajmuje 2 miejsce, staje się jednak znakiem harcerzy w zaborze rosyjskim. 

VI – Wydana zostaje książka „Harce młodzieżypolskiej” – opisuje propozycje spolszczenia skautingu. Wprowadza polskienazewnictwo takie jak: harcerz, harcerstwo, drużyna, zastęp, które wzorowane sąna średniowiecznych określeniach. 

15 IX – w 23 numerze „Skauta” zamieszczonyzostaje „Marsz Skautów”, wiersz „Wszystko co nasze” z refrenem dopisanym przezOlgę Drahnowską i zaproponowaną melodią z pieśni „Na barykady” 

W Poznaniu działają 4 drużyny harcerskiepowstałe w różnych organizacjach (15.IX. – Poznańska Drużyna Skautów im. T.Kościuszki, 29/30.XI. – I Poznańska Drużyna Skautowa „Piast”, 29.XI. I ŻeńskaDrużyna im. E. Plater, jesień –(tajna) Drużyna im. T. Zana przy Gimnazjum Marii Magdaleny), poza tym powstajądrużyny w Szamotułach, a także w innych miastach Wielkopolski. 

1913  

- W Poznaniu powstał pierwszy harcerskihufiec „Piast”. 

- W Anglii powstają pierwsze gromadychłopięcych Wilczków (Wolf Cubes) i dziewczęcych Skrzatów (Brownies),skupiające dzieci 

- III Wszechbrytyjski zlot skautowy wBeirningham, który skupił ponad 30 tys. uczestników. Pomimo zakazu odzaborczegoudział w zlocie wzięła ponad 50-cio osobowa delegacja z Polski podbiało-czerwonym sztandarem wraz AM, który otrzymał odznaczenie „za zasługi” 

1914 Wybuch I Wojny Światowej – wielu zestarszej kadry odchodzi do armii (zaraz przed wojną skauting w Polsce liczyłok. 15 tyś. członków) 

Podczas I Wojny Światowej drużynyharcerskie pełniły role łączników, zwiadowców, sanitariuszy, a także żołnierzy(Harcerski Pluton Zwiadu pod dowództwem STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO). 

1918  

- 1-2 XI – W Lublinie przedstawiciele większychośrodków harcerskich podejmują decyzję o stworzeniu ogólnopolskie ZHP (ponad 30tys. członków). Dzieliło się na osobne harcerstwo męskie i żeńskie. 

- 11 XI – Koniec wojny i odzyskanie niepodległościprzez Polskę 

- 27 XII – Wybucha Powstanie Wlkp. Już odpierwszego dnia w walkach bierze udział pluton harcerzy. 

1919 - 16 I - W morskiej katastrofie na statku ginieAM płynący, w misji wraz z wojskiem Armii Polskiej we Francji, do Odessy.Statek wpadł ma minę. 

1932 - Na wzór angielskich wilczków ANDRZEJKAMIŃSKI zakłada „Zuchy”. Jego podręcznik dla drużynowych zuchowych „AntekCwaniak” zyskują olbrzymie uznanie. 

W Prawie i Przyrzeczeniu zamienia siędotychczasowe słowa „Bogu i Ojczyźnie” na „Bogu i Polsce” (znaczeniesymboliczne, lecz bardzo ważne) 

1938 - 24 IX – powstaje „Pogotowie Wojenne Harcerek”(kursy przeciwpożarowe, służba sanitarna, łączność, obrona cywilna i opieka naddziećmi i uchodźcami). Komendantką Pogotowia Wojennego Harcerek została JÓZEFINAŁAPIŃSKA. 

1939 - Wiosna – powstaje „Pogotowie WojenneHarcerzy” (kursy przeciwpożarowe, obrona cywilna, służba sanitarna istrzelanie). Jest ono jednak gorzej zorganizowane od Pogotowia WojennegoHarcerek, ze względu na powołanie wielu instruktorów do wojska. 

2. HistoriaZHP w czasie II Wojny Światowej 

1939 1 IX – o godzinie 4:15 padają pierwsze strzałyz niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Był to początekII Wojny Światowej 

3 IX – obrona Wieży Spadochronowej (Katowice).3 harcerki i 6 harcerzy walczyło do wyczerpania zapasów amunicji powstrzymującna cały dzień maszerujące wojska Wehrmachtu. Niemcy zmuszeni byli użyćartylerii i lotnictwa, by zdobyć wieżę. Ciała poległych harcerzy zrzucono zwieży. 

wrzesień – od momentu zajęcia miasta Poznania dozejścia do podziemia harcerze z 21 PDH prowadzeni przez drużynowego FLORIANA MARCINIAKAprowadzą akcję „Szara koperta”, mającą na celu walkę z volkdeutschami, Polakamiktórzy przeszli na stronę Niemców. 

wrzesień – hitlerowskie Gestapo i radzieckie NKWDze strachu przed powstaniem buntu i silnego podziemia i rozstrzeliwałowszystkich harcerzy których trop udało im się wpaść. Zginęły setki, a możetysiące harcerzy 

27 IX – w przeddzień kapitulacji Warszawywładze ZHP podejmują decyzję o zejściu do podziemia.  

24 XII - ZHP oficjalnie przeistacza się w SzareSzeregi. Nazwę wymyślili instruktorzy poznańscy. Pierwsze litery byłyidentyczne jak skrót hitlerowskiej organizacji Schutzstaffeln (SS). Pierwszymnaczelnikiem Szarych Szeregów został Florian Marciniak. 

1941 - 22 VI – Komenda Chorągwi Warszawskiej wprowadzaprogram ideowy „Dziś - Jutro - Pojutrze” (przygotowanie, walka i odbudowa) 

1942 - 2/3 XI - decyzja Głównej Kwatery o podziale nagrupy wiekowe: „Zawiszacy”, „Bojowe Szkoły” i „Grupy Szturmowe”     

1943 -  26 III – akcja podarsenałem 

6 V - aresztowanie Floriana Marciniaka, anowym naczelnikiem zostaje hm. STANISŁAW 

BRONIEWSKI 

21 VIII – akcja „Sieczychy” - śmierć „Zośki” 

25 VIII – przekształcenie Warszawskich GrupSzturmowych w batalion „Zośka” 

20 II - śmierć Floriana Marciniaka w oboziekoncentracyjnym Gross – Rosen 

1944 - 1 II – akcja „Kutschera” 

1 VIIIgodzina„W” (17.00) w ramach ogólnopolskiego planu „Burza” wybuchło powstanieWarszawskie. Walki harcerzy na Starówce, Mokotowie, Żoliborzu i w Śródmieściu.Powstanie kończy się przegraną, trwało 63 dni. 

1945 - 3 X - pojmanie oddziałów AK wraz znaczelnikiem SzSz St. Broniewskim. Nowym naczelnikiem zostaje hm. LeonMarszałek 

17 I – wyzwolenie Warszawy ostatni naczelnikSzSz Leon Marszałek rozwiązuje SzSz 

 

 

3. HistoriaZHP po  II Wojnie Światowej 

1945 - Od wyzwolenia trwała realizacja zadańprogramu „Pojutrze” Wprowadzenie nowego przyrzeczenia harcerskiego tzw. „lubelskiego”.VI – ZHP jest największą niepolityczną organizacją młodzieżową w Polsce (225tys. członków, czyli więcej niż przed wojną). 

1946 – 49 – polski rząd komunistyczny dąży doprzejęcia władzy nad ZHP 

1950 - I – zabroniono noszenia Krzyżyharcerskich i lilijek przez harcerzy 

IV – zabroniono noszenia rogatywek.Zniesiono nazwy „Hufiec” i „Chorągiew” 

2 VIII – władze ZMP podjęły decyzję o oficjalnymwcieleniu ZHP do ZMP. Przynależność była obowiązkowa dla wszystkich uczniówszkół podstawowych. 

1957 

 - V – ZHP liczy 75 tys. członków  

- X– opracowanie sprawności i znaku zucha (aktualnego do dziś). Przywrócono mundury,krzyż i lilijkę, ustalono przyrzeczenie nawiązujące do przedwojennego (lecz niewspominającego o Bogu). ZHP było koedukacyjne. 

1980 - 22 XI – powstało Porozumienie KręgówInstruktorskich im. A. Małkowskiego (KIHAM). Ruch na rzecz odbudowy harcerstwa. 

1989 - 12 II – Ruch Harcerski znany wówczas jako RuchHarcerstwa Rzeczypospolitej ujawnił się i przeistoczył w Związek HarcerstwaRzeczypospolitej (ZHR) 

III – powstaje ZHP-1918 

2000 - Ponowne przyjęcie ZHP do struktur WOSM(styczeń) i WAGGGS (lipiec) 

 

 

4. Dodatkowo: 

Konspiracyjne Szare Szeregi dzieliły sięwewnętrznie na:  

1. Organizację Harcerzy 

2. Organizację Harcerek 

a) podział i zadania Organizacji Harcerzy: 

Podział zadań harcerzy wynikał z programuprzyjętego 2.VI.1941 o nazwie „Dziś, jutro, pojutrze” (dziś przygotowanie,jutro walka, a pojutrze odbudowa) Dodatkowo, ze względu na ilość napływającychochotników do Szarych Szeregów, zarówno tych starszych jak i młodszych Głównakwatera zmuszona była podjąć decyzję o podziale na grupy wiekowe ozróżnicowanych zadaniach (decyzja G.K. z dnia 2/3.XI.1942): 

- 12 - 14 lat- Zawiszacy - łącznicy, pocztowcypolowi, sanitariusze (przedtem 

Harcerstwo Juniorów)  

- 15 - 17 lat- Bojowe Szkoły - nauka, przygotowanie do walki, mała dywersja 

- powyżej 17lat - Grupy Szturmowe - walkazbrojna 

Zadania wynikające z programu „Dziś,jutro, pojutrze”: 

- Dziś: Zawiszacy w ramach tej akcjipoznawali teren poprzez gry terenowe, wycieczki za miasto i zwiady. Z czasemzaczęto napadać na Hitlerjugend, rodzaj niemieckich bojówek dziecięcych,odbierając im odznaki, noże itp. Bojowe Szkoły w ramach akcji „Dziś” wybieralisię na kilkudniowe wypady za miasto, gdzie poznawali przyrodę i uczyli sięróżnych technik. Poza tym brali udział w akcji „N”, „WISS” i organizacji„Wawer”. Grupy Szturmowe brały udział w normalnych akcjach zbrojnych jakie przeprowadzałysamodzielnie lub z Armią Krajową. Były to min. „Wieniec 

II”, „Meksyk II”, „Celestynów”,„Kutschera”, „Tory”, „Arsenał”, „Sieczychy”. 

- Jutro:w ramach akcji „Jutro” odbywałysię głównie szkolenia przygotowujące do pomocniczej służby wojskowej (pomocratownicza, łącznościowa i 

komunikacyjna) 

- Pojutrze: przygotowanie do odbudowystruktur ZHP po wojnie, uzupełnienie wykształcenia przerwanego wybuchem wojny,odbudowa kraju. 

b) zadania Organizacji Harcerek: OrganizacjaHarcerek (1939-1940), przekształcona w „Związek Koniczyn” (1940-1943), anastępnie w „Bądź gotowa” (1943-1945). Ich zadania były mniej militarne: 

1. współpraca z AK w zakresie służbysanitarnej, gospodarczej i łączności 

2. współpraca z Wojskową Służbą Kobiet (od1942) 

3. opieka nad dziećmi, sierotami,wysiedlonymi, więźniami i Żydami 

Kryptonimy wykorzystywane w strukturachSzarych Szeregów: 

1.  „Pasieka” („Dom”) naczelnik z Główną Kwaterą 

2. „Ule” („Oficyny”) chorągwie 

3. „Roje” hufce 

4. „Rodziny” drużyny 

5. „Pszczoły” („Patrole”) zastępy 

6. „Majster” harcmistrz 

7. „Przewodnik” drużynowy drużynyZawiszaków oraz ich podręcznik 

8. „Patrolowy” zastępowy w drużynieZawisza 

9. „Mafeking” („Mfg”) wojskowa służbapomocnicza na czas powstania 

10. „Przełom” powstanie 

11. „Pajęczyna” - sieć łącznościkrótkofalowej Szarych Szeregów 

12. „Wielka Góra” („WG”) podstawowypodręcznik konspiracyjnej pracy harcerstwa 

7Bataliony harcerskie działające wstrukturach Armii Krajowej: 

1. Zośka (utworzony 1.X.1943, nazwa od T.Zawadzkiego, dowódca: p.por. phm. Ryszard 

Białous „Jerzy”. Batalion wywodził się zOddziałów Specjalnych „Jerzy”) 

2. Parasol (utworzony na wiosnę 1944,dowódca: kpt. Adam Borys „Pług”, z założeń Parasol 

miał być zaczątkiem wojsk spadochronowychA.K. Wywodził się z kompanii „Agat” (Antygestapo), przekształconej później wkompanię „Pegaz” (Przeciw-gestapo)) 

3. Wigry (jako jedyny z tych batalionównie wywodzili się bezpośrednio z SzSz lecz z 

organizacji „Wigry” powstałej w 1939 rokupo odłączeniu się od ZHP. 16.III.1944 zostali 

jednak przywróceni w członkostwie w ZHP) 

 

Najważniejsze akcje podjęte przez SzSz: 

1. „Wieniec II (31.XII.1942 – 1.I.1943) –wysadzenia kilkunastu linii kolejowych z Warszawy 

2. „Arsenał” lub „Meksyk II” (26.III.1943)- uwolnienie „Rudego” (Jan Bytnar) i „Heńka” hufcowych GS. Akcja pod dowództwemSt. Broniewskiego 

3. „Sieczychy” lub Taśma” (20/21.VIII.1943)wysadzenie stacji kolejowej w Sieczychach i likwidacja straży w ramach większejakcji o nazwie „Tory” (śmierć ponosi Zośki czyli Tadeusza Zawadzkiego), akcjąkierował Andrzej „Morro” 

4. „Celestynów” (19/20.V.1943) – odbiciegrupy więźniów przewożonych z obozu w Majdanku do obozy w Oświęcimiu 

5. „Kutchera” (1 II 1944) - zamach na kataWarszawy, Franca Kutcherę, odpowiedzialnego za rozstrzelanie ponad 1300Polaków. Akcję przeprowadził „Pegaz” 

6. (11 VII 1944) - zamach na Koppego(wyższy dowódca S.S. i oraz sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa). Akcjęprzeprowadził „Parasol”, niestety okazała się ona fiaskiem. Zginęło 5 członków„Parasola” i 2 A.K. 

7. Akcja „M” (od słowa „Młodzież”) (od 1 X42) – akcja oddziaływania na młodzież niezorganizowaną. Oddziaływanie przezwychowanie, umacnianie wzorców z książek patriotycznych oraz sport.  

8. Akcja „N” (od słowa „Niemcy”) - udziałSzarych Szeregów w działaniach propagandy defetystycznej wśród Niemców(„Giganci” - zespoły chłopców uczestniczące w tej akcji) 

9. Akcja „Z” (od słów „Zagranica” i„Zapłocie”) - nawiązanie kontaktów z młodzieżą na robotach przymusowych itworzeniu tam grup harcerskich 

10. „WISS” (Wywiad i Obserwacja SS) -udział SzSz w wywiadzie wojskowym, akcja obejmowała również mały sabotaż orazkontakty i organizację adresów wskazanych osób 

* Biała róża” - akcja odbicia FM z fortuVII w Poznaniu - akcja nie odbyła się, bo dzień wcześniej FM przewiezionyzostał do obozu w Gross Rosen, gdzie został stracony. 

* „Wawer” - Organizacja Małego Sabotażu„Wawer” (1940 – 1944 w Warszawie) Nazwa upamiętnia egzekucje w Wawrze (XII 39).Komendantem był Aleksander „Dąbrowski” Kamiński. Cel to walka z hitleryzmem ijego propagandą. „Wawer” liczył ok. 400 – 500 członków i wykonał ok. 150 - 170akcji 

Naczelnicy SzSz: 

a) Org. Harcerzy: 

1. Florian („Jerzy Nowak”, „J. Krzemień”)Marciniak (27 IX 39 - 6 V 43) 

2. Stanisław („Witold”, „Stefan Orsza”)Broniewski (6 V 43 - 3 X 44) 

3. Leon Marszałek (3 X 44 - 17 I 45) 

b) Org. Harcerek: M. Krynicka i J.Łapińska 

                     

8. Dowódcy A.K.: 

1. gen. Stefan „Grot” Rowecki 

2. Tadeusz „Bór” („Korczak”) Komorowski 

3. Leopold „Niedźwiadek” („Kobra”)Okulicki 

Kreator www - przetestuj za darmo