WOSMWOSM  to Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement) - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Skupia około 28 mln członków w 216 państwach i terytoriach zależnych (kwiecień 2004) - głównie skautów (chłopców), ale czasami również skautki (dziewczynki), w przypadku gdy dana organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS.

WOSM działa w 6 regionach:

europejskim,euroazjatyckim arabskim, azjatyckimamerykańskimafrykańskim.

Najwyższą władzą organizacji jest Światowa Konferencja, która odbywa się co 3 lata. Między konferencjami władzę sprawuje Komitet Światowy. Podstawowym dokumentem jest "Konstytucja i Regulaminy WOSM", na którym opiera się cała działalność organizacji.


Znakiem WOSM jest lilijka otoczona związanym sznurem na fioletowym tle. Każdy skaut z organizacji należącej do WOSM nosi jej plakietkę na mundurze.

Symbolem członków WOSM jest purpurowa, okrągła odznaka z lilijką w środku, otoczoną przez kawałek liny związany za pomocą węzła płaskiego. Lilijka jest średniowiecznym symbolem używanym przez Baden-Powella w armii brytyjskiej dla zwiadowców, która następnie została zmodyfikowana dla skautingu. Strzałka reprezentuję igłę kompasu wskazującą na północ i jest rozumiana jako symbol służby i jedności. Trzy ramiona (płatki) lilijki reprezentują obowiązki wobec Boga, wobec bliźnich i wobec siebie. Dwie pięcioramienne gwiazdki oznaczają prawdę i wiedzę, a ich dziesięć ramion punkty prawa skautowego. Kolor biały oznacza czystość, apurpura odpowiedzialność i pomoc innym. Lina zawiązana na węzeł płaski to jedność i braterstwo skautów i Światowego Ruchu Skautowego.

Polsce członkiem WOSM jest Związek Harcerstwa Polskiego (członek-założyciel WOSM w latach 1920-1949 i ponownie od 1996 roku).

WAGGGS


WAGGGS - Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) - stowarzyszenie założone w 1928 roku, skupiające żeńskie organizacje skautowe z całego świata. Obecnie liczy ponad 8 milionów członkiń w ponad 144 krajach.

Misją WAGGGS jest stwarzanie dziewczętom i młodym kobietom warunków do pełnego rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako odpowiedzialnych obywatelek świata.

Najwyższą władzą WAGGGS jest Konferencja Światowa, która odbywa się co 3 lata. Ostatnia, 32 Światowa Konferencja WAGGGS odbyła się w czerwcu 2005 roku w Jordanii. W 1932 roku Polska była gospodarzem 7 Światowej Konferencji Skautek (WAGGGS), która odbyła się na Buczu pod przewodnictwem Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, w obecności Naczelnej Skautki Świata Olave Baden-Powell, z udziałem 63 delegatek z 23 krajów.

Pomiędzy Konferencjami władzę sprawuje Komitet Światowy, złożony z 12 członkiń. Przewodniczącą w kadencji 2002-2005 była Kirsty E. Gray. Od 2005 przewodniczacą jest Elspeth Henderson. Biuro Światowe WAGGGS mieści się w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

WAGGGS dzieli się na 5 regionów:

afrykańskiarabski, Azji-Pacyfikueuropejskipółkuli zachodniej.

Polsce członkiem WAGGGS jest Związek Harcerstwa Polskiego (członek-założyciel WAGGGS w latach 1928-1950 i ponownie od 1996).


Symbolem WAGGGS jest koniczyna: trzy liście reprezentują trzy zobowiązania wobec Boga, bliźnich i ojczyzny zawarte w przyrzeczeniu skautowym. 2 pięcioramienne gwiazdki na bocznych liściach oznaczają prawo i przyrzeczenie, a łącznie 10 ramion- 10 pkt. prawa. Żyłka koniczynki w centrum reprezentuje igłę kompasu, który pokazuje skautkom i przewodniczkom dobrą drogę. Podłoże koniczyny symbolizuje płomień miłości międzyludzkiej. Kolor złoty i niebieski oznaczają słońce świecące nad dziećmi na całym świecie.

Kreator www - przetestuj za darmo